Przedszkole Nasze Bambino nr 2


Witamy na oficjalnej stronie naszego przedszkola

Get Adobe Flash player

I. ORGANIZACJA PRACY

 1. Przedszkole jest placówką oświatową, działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Wyszkowa pod Nr ED. 4430.5.2017 realizującą zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola
 2. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty.
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN opierając się na programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli oraz uzupełniające programy autorskie.
 4. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest  udział w rekrutacji, wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, podpisanie Umowy 
  o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości indywidualnych każdego dziecka  jak i możliwości lokalnych placówki

 z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek.

 1. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju.
 2. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatnie  cztery posiłki dziennie przygotowane przez kuchnię ZDZ.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat,  w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
 5. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Dzieci mogą przyprowadzać  i odbierać rodzice, prawni opiekuni lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby.
 7. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają  ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice w trakcie podpisywania umowy o świadczeniu usług dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych lub przekazują kopie indywidualnej polisy.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
 9. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka z przedszkola ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie przedszkola.


II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice mają prawo do:

 • do uzyskania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka;
 • do uczestniczenia w zajęciach po wcześniejszych uzgodnieniach z dyrektorem lub nauczycielem;
 • do uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • do zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola;
 • do wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi  opinii na temat  pracy przedszkola.

2. Rodzice mają  obowiązek: 

 • zapoznać się i przestrzegać  umów i procedur obowiązujących w przedszkolu;
 • uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zebraniach  i zajęciach otwartych;
 • terminowo tj. do 10- go  każdego   miesiąca regulować opłaty  wynikające  z podpisanej umowy;
 • przyprowadzać do przedszkola  tylko zdrowe dziecko;
 • informować dyrektora  przedszkola  o wszelkich zmianach  w zakresie  danych osobowych, w szczególności  dotyczących zmiany adresu  zamieszkania  oraz numeru telefonu;
 • poinformować przedszkole  do godz. 8.30 o nieobecności  lub spóźnieniu  dziecka, w innym przypadku rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku zgodnie z cennikiem.
 • przestrzegać ustalonych  z nauczycielem zasad  dotyczącego prawidłowego funkcjonowania  grupy  oraz zasad współżycia społecznego;
 • wyposażyć dziecko w wyprawkę, której  zawartość dostępna jest na stronie internetowej  przedszkola lub tablicy ogłoszeń.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dzieci  w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.


Dziecko ma prawo do:

1. Bycia akceptowanym takim, jakim jest;

2. Doświadczenia od innych  ciepła i życzliwości;

3.Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

4. Snu i wypoczynku jeśli tego potrzebuje;

5. Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

5. Rozwijania się we właściwy sposób i we właściwym dla siebie tempie;

6. Pomocy  i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi  zdarzeniami;

7. Samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna;

8. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

9. Różnorodności doświadczeń;

10. Zdrowego żywienia. 

Przedszkole zachęca dzieci do: 

 • aktywności, twórczości, eksperymentowania;
 • samodzielności w podejmowaniu zadań  i dokonywaniu wyborów;
 • zaradności wobec sytuacji problemowych;
 • działania zespołowego  z rówieśnikami, młodszymi i starszymi  kolegami;
 • poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
 • tolerancji i otwartości wobec innych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa  własnego i innych dzieci.

 

Dziecko ma obowiązek: 

 1. Przestrzegać ustalonych zasad.
 2. Dbać  i szanować cudzą własność.
 3. Dbać o swój wygląd  i estetykę ubrania.
 4. Stosować zasady bezpiecznego  zachowania się w pomieszczeniach  przedszkola i w ogrodzie.
 5. Przestrzegać zasad obowiązujących podczas spacerów i wycieczek.
 6. Przestrzegać  zasad dotyczących zgodnej współpracy w grupie  - bez przemocy, stosować się do poleceń nauczyciela podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Postępować  z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia)


IV. OPŁATY

1. W przedszkolu  rodziców obowiązują następujące opłaty: 

a) miesięczna opłata stała za świadczenia w zakresie  przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

b) dzienna stawka żywieniowa 

d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

2. Wysokość wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału opłat  na nowy rok szkolny  ustala dyrektor przedszkola  i wprowadza w życie w formie zarządzenia dyrektora przedszkola.

3. Sposób dokonywania miesięcznych opłat reguluje umowa o sprawowanie  opieki nad dzieckiem w przedszkolu.

4. W sytuacji  zalegania z odpłatnością, Przedszkole naliczy odsetki ustawowe  zgodnie  z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym  zgłoszeniu  do dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie. 

6. Rodzice ponoszą również  koszty wybranych  przez siebie zajęć dodatkowych oraz innych opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu. 

Copyright © 2024 School's Fun  Rights Reserved.